A-RMT/K-RMT register

Let op: voor praktische vragen dient u voorlopig nog contact op te nemen met SVMNIVO (info@svmnivo.nl of 030 – 602 30 60) en het inloggen op uw persoonlijke pagina kan nu alleen nog via www.armtnivo.nl.


Assistent-Makelaar (A-RMT) en Kandidaat-Makelaar (K-RMT)

Binnen de makelaardijbranche zijn er verschillende functies te onderscheiden. We spreken over “de makelaar”, maar niet altijd is er direct contact met de Register-Makelaar (RM) zelf. Vaak is dat ook met de Assistent-Makelaar (A-RMT) of met de Kandidaat-Makelaar (K-RMT).

Sinds 1 januari 2020 zijn de registers A-RMT en K-RMT overgegaan naar VastgoedCert, zodat alle makelaarsregisters voortaan onder één dak zitten. VastgoedCert kan zich hierdoor met recht hét makelaarsregisters van Nederland noemen met in totaal circa 10.000 makelaars, als volgt te verdelen: RM (6.900), A-RMT (1.300) en K-RMT (1.800).
Om praktische redenen is de dagelijkse uitvoering van de beide registers voorlopig nog in handen van SVMNIVO.

Deze concentratie van registers bij VastgoedCert is in de eerste plaats voor de makelaars en de makelaarskantoren een overzichtelijk en efficiënt geheel. Het label van VastgoedCert garandeert immers de juiste kwalificaties en vakbekwaamheidseisen bij de verschillende typen makelaars. Ook voor de consument heeft dit voordelen, want die weet dat VastgoedCert de kwaliteit en vakbekwaamheid van makelaars o.g. borgt, en verder in de tijd ontwikkeld. Zodoende kan men op eenvoudige wijze selecteren op de betrouwbaarheid en deskundigheid van een makelaar.

Om voor een consument duidelijk te maken wat in de dagelijkse praktijk precies de verschillen zijn tussen een Asistent-Makelaar (A-RMT) en een Kandidaat-Makelaar (K-RMT) worden de taken, bevoegdheden en bijbehorende vakbekwaamheidseisen voor deze registers hieronder uiteen gezet.

Taken en bevoegdheden A-RMT

De Assistent-Makelaar Wonen ondersteunt, in opdracht van de gecertificeerd RM-makelaar, de klant bij een breed scala aan (deel)diensten, vastgelegd in de bemiddelingsopdracht: informeren en adviseren over aan- c.q. verkoopstrategieën, verzorgen en begeleiden van bezichtigingen, beoordelen van de waarde van de woning, bewaken van juridische, fiscale, bouwkundige en andere van belang zijnde aspecten, begeleiden bij de afwikkeling van de aan- c.q. verkoop.

De Assistent-Makelaar Wonen ondersteunt de gecertificeerd RM-makelaar bij de aan- en verkoop van woningen, de huur en verhuur van woningen binnen de particuliere huurwoningenmarkt, het uitvoeren van promotieactiviteiten, het verrichten van ondersteunende werkzaamheden bij taxaties, het beheren van het relatiebestand, het assisteren bij opstellen van een marketing- en/of pr-plan en het uitvoeren van promotieactiviteiten.

Daar waar de Assistent-Makelaar Wonen zelfstandig werkzaamheden uitvoert, zal hij altijd overleg voeren met de gecertificeerd RM-makelaar, omdat deze voor veel van deze werkzaamheden de eindverantwoordelijkheid draagt.

Taken en bevoegdheden K-RMT

De Kandidaat-Makelaar Wonen ondersteunt, in opdracht van de gecertificeerde RM-makelaar, de klant bij een breed scala aan (deel)diensten. De Kandidaat-Makelaar mag alle werkzaamheden uitvoeren die de Assistent-Makelaar ook uitvoert, met nog enkele extra activiteiten: waardebepaling (dus niet taxeren), bezichtigingen, onderhandelingen voeren en verzorging van de afhandeling. Deze activiteiten mag een Kandidaat-Makelaar bij aan- en verkoop uitoefenen.

Schematisch overzicht A-RMT en K-RMT

In bijgaand schema staat per functie (K-RMT of A-RMT) door middel van een vinkje per werkzaamheid vermeld of die activiteit mag worden uitgeoefend. Het taxeren is voorbehouden aan Register Taxateurs die staan ingeschreven bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT).Meer informatie over de kerntaken van de Assistent-Makelaar en de Kandidaat-Makelaar is te lezen in het Beroepscompetentieprofiel.

Vakbekwaamheidseisen A-RMT

Een geregistreerd Assistent-Makelaar Wonen is onafhankelijk en objectief getoetst op zijn/haar vakbekwaamheidseisen. Voordat iemand zich kan laten registreren als A-RMT’er, heeft hij/zij twee theorietoetsen (Theorie-examens Assistent-Makelaar) en een Praktijktoets (Praktijkexamen Assistent-Makelaar) met goed gevolg afgelegd. Daarmee heeft de A-RMT’er voldoende bagage om de functie Assistent-Makelaar Wonen uit te oefenen. De weg staat dan ook open om in schrijven in het A-RMT-register. Om toegelaten te kunnen worden in het A-RMT-register, gelden verschillende regels/voorwaarden. Eén van de voorwaarden kan het hebben van werkervaring zijn.

Vakbekwaamheidseisen K-RMT

Een geregistreerd Kandidaat-Makelaar Wonen is onafhankelijk en objectief getoetst op zijn/haar vakbekwaamheidseisen. Voordat iemand zich kan laten registreren als K-RMT’er, heeft hij/zij het diploma Basistheorie Vastgoeddeskundige behaald, bestaande uit vijf theorietoetsen (Privaatrecht, Publiekrecht, Bouwkunde, Vastgoedeconomie en Financiën & Fiscaliteiten. Daarnaast heeft hij/zij het diploma Specialisatie Makelaar Wonen, Specialisatie Taxateur Wonen of Specialisatie Makelaar/Taxateur behaald.  De specialisatie bestaat uit een theoriegedeelte (Praktijkleer Wonen, Taxatieleer of Praktijk- en Taxatieleer) en een vaardighedengedeelte (Vakbekwaamheid Makelaar Wonen). Als iemand beide diploma’s behaald heeft, heeft hij/zij voldoende bagage om de functie Kandidaat-Makelaar Wonen uit te oefenen, en is er de mogelijkheid om in te schrijven in het K-RMT register.

Inschaling NLQF

De kwalificatie Assistent-Makelaar Wonen is ingeschaald op NLQF-niveau 4, en de kwalificatie Kandidaat-Makelaar Wonen op NLQF-niveau 5.

Wat betekent dit?
Het Nederlands Kwalificatiekader (NLQF) maakt het mogelijk om niveaus van zowel publieke als private kwalificaties te vergelijken. Het NLQF bestaat uit 8 niveaus en een instroomniveau. Het NLQF rangschikt alle kwalificaties (diploma’s en certificaten) in Nederland op verschillende niveaus. Beginnend bij een instroomniveau (basiseducatie1) en daarboven de niveaus 1 (basiseducatie 2, vmbo bb en mbo 1) tot en met 8 (doctoraat en medisch specialist). Het NLQF is gekoppeld aan het Europees kwalificatieraamwerk (EQF). Hierdoor kunnen kwalificaties qua niveau met elkaar vergeleken worden, ook met kwalificaties buiten onze landsgrenzen.

Naast de kwalificaties uit de publieke sector kunnen ook kwalificaties uit de private sector worden ingeschaald in het NLQF. De kwalificaties Assistent-Makelaar Wonen en Kandidaat-Makelaar Wonen zijn hier een voorbeeld van.

In onderstaande afbeelding is te zien hoe alle Nederlandse publieke kwalificaties in het NLQF zijn ingeschaald:
Met dit NLQF niveau op uw diploma wordt het voor uzelf en (potentiële) werkgevers, zowel nationaal als internationaal, inzichtelijk op welk niveau u gekwalificeerd bent. Daarnaast wordt het eenvoudiger om uw kwalificatie te vergelijken met andere kwalificaties. Kijk voor meer informatie op www.nlqf.nl.

Legitimatie

Iedere vakbekwame adviseur is online te vinden in één van de drie openbare registers van VastgoedCert. Deze registers zijn 24 uur per dag te raadplegen (Vind een prof). Per register staat bij iedere persoon, bij welk kantoor hij/zij werkzaam is, en tot welke datum de inschrijving in het register vaststaat. U kunt zich tijdens de hercertificeringsbijeenkomsten legitimeren met uw ID-kaart, paspoort of rijbewijs. De aanwezigheid wordt digitaal door de docenten geregistreerd.

Funda zal op de kantoorpagina’s de titels “Register Makelaar”, “Kandidaat-Makelaar” en “Assistent-Makelaar” alleen toestaan bij personen die daadwerkelijk in het betreffende register zijn ingeschreven.

Waarborgen

De registers RM, A-RMT en K-RMT hebben géén eigen tuchtrechtspraak. Mocht u een klacht of een geschil hebben met een geregistreerde, dan kan het VastgoedCert daar geen bemiddelende rol in vervullen.

De brancheorganisaties van makelaars beschikken over een eigen klachten- en/of geschillencommissie. Voor klachten over dienstverlening of klachten over onethisch of niet-integer handelen is dit dus de eerste ingang.

Een veroordeling door een tuchtcollege van een brancheorganisatie of door de strafrechter voor een vastgoedgerelateerd delict, kan consequenties hebben voor de certificering en de inschrijving in het betreffende register.

Voor klachten met betrekking tot het certificatieproces dan wel vakbekwaamheid, kan contact worden opgenomen met de certificerende instelling HobéonSKO.

Eén en ander is geregeld in het Klachtenreglement.