Veelgestelde vragen

Nieuwe hercertificeringsmethode

Waarom verandert het hercertificeringssysteem?

Het nieuwe systeem zorgt ervoor dat de tijd en het geld dat besteed wordt aan permanente educatie (PE) daadwerkelijk meer bijdraagt aan vakbekwaamheid en kwaliteit. Door het meten van kennis kunnen lacunes opgespoord worden, die vervolgens met een gericht studieadvies verholpen kunnen worden. De nieuwe methode bewerkstelligt op deze manier dat makelaars gerichte cursussen zullen volgen, waardoor de kwaliteit en efficiency van de opleidingen zullen toenemen. Daarnaast volgt VastgoedCert met het niveaumetingstelsel internationale ontwikkelingen op het gebied van persoonscertificering en sluit zij meer aan bij de internationale norm ISO 17024, welke het periodiek aantonen van kennis en kunde verplicht.

Wat gaat er veranderen?

De certificatieperiode van VastgoedCert blijft vijf jaar. Om hun certificaat te behouden, dienen makelaars zich binnen deze periode te hercertificeren. In het huidige systeem moeten makelaars 48 PE-punten halen door het volgen van cursussen. In het nieuwe niveaumetingstelsel zullen makelaars tweemaal een schriftelijke niveaumeting afleggen. Een niveaumeting Theorie in jaar één en een niveaumeting Vakvaardigheden in jaar drie. Wanneer de niveaumetingen met goed succes afgesloten worden, resulteert dat in vrijstelling van het PE-traject en krijgt de makelaar diens hercertificering. Bij een onvoldoende score volgt een gericht bindend studieadvies voor dat betreffende onderdeel. De tijdsbelasting van het gericht studieadvies is bepaald op twee dagdelen per onderdeel. Het opvolgen van dit advies zorgt vervolgens ook voor hercertificering. Het niet afleggen van de niveaumetingen of het niet opvolgen van het studieadvies leidt tot (tijdelijk) uitschrijving van het VastgoedCert-register. Deze uitschrijving kan ongedaan gemaakt worden door middel van een assessment.

Per wanneer en voor wie verandert de hercertificering?

Vanaf 1 januari 2020 is de hercertificeringsmethode van VastgoedCert veranderd. De nieuwe methode is van toepassing op de makelaars die op of na 1 januari 2020 een nieuw certificaat hebben ontvangen.

U kunt uzelf opzoeken bij ‘Vind een prof’ op de website. Door daar vervolgens op uw naam te klikken, komt onder andere de periode van uw registratie tevoorschijn. Uiteraard is deze informatie ook te vinden door in te loggen op het Extranet van VastgoedCert. Op deze manier weet u of uw certificeringsperiode vóór of na 1 januari 2020 is gestart.

Wat zijn de kosten van de Niveaumetingen?

De Niveaumetingen worden verzorgd door SVMNIVO. De prijzen zijn dan ook door SVMNIVO vastgesteld, maar wel in overleg met VastgoedCert. Hierbij de prijzen (excl. btw) geldend voor 2022:
• Niveaumeting Theorie (1 module: basis of specialisatie): €151,25
• Niveaumeting Theorie (2 modules: bijv. basis + specialisatie): €199,65
• Niveaumeting Vakvaardigheden: €344,85

Betaalde oefentoetsen:
• Pre-Niveaumeting Theorie (1 module: basis of specialisatie): €54,45
• Pre-Niveaumeting Theorie (2 modules: basis + specialisatie): €108,90
• Pre-Niveaumeting Vakvaardigheden: €114,95

Als u helemaal up-to-date bent, kunt u met de niveaumetingen op een snelle en efficiënte manier uw kennis en kunde van het vak bewijzen en hoeft u hierdoor niet meer verplicht cursussen te volgen. Op deze manier kan het nieuwe systeem juist tijd en geld besparen. Bent u goed bij, maar zijn er toch onderdelen waar je onvoldoende op scoort, dan zal de belasting nagenoeg hetzelfde zijn als in het oude stelsel. Enkel wanneer u op meerdere of alle onderdelen duidelijk onvoldoende scoort, zult u meer tijd en geld kwijt zijn omdat u dan een zwaarder op te volgen bindend studieadvies krijgt.

Is er bij het nieuwe systeem ook sprake van een pauzejaar?

Nee. De certificatieperiode van VastgoedCert duurt vijf jaar en binnen deze periode zijn er twee niveaumetingen (in jaar één en jaar drie). Deze moeten beide worden afgelegd, en als er sprake is van een bindend studieadvies, dan dient dit te worden opgevolgd. Anderzijds is een makelaar die een niveaumeting in één keer haalt, daarmee klaar tot de volgende niveaumeting. Ook zouden cursussen in het kader van het gericht studieadvies door de makelaar allemaal in hetzelfde jaar gepland kunnen worden, zodat hij/zij zelf een soort pauzejaar creëert.

Ik ben gespecialiseerd in een nichemarkt (bijvoorbeeld: aankoopsegment, nieuwbouw, (ver)huur, recreatief). Moet ik dan toch de algemene niveaumetingen afleggen?

Voor de initiële certificering, en vervolgens de hercertificering, van een makelaar bij VastgoedCert, is bepalend of men voldoet aan de beroepscompetentieprofielen en kwalificatiedossiers voor de Register-Makelaar Wonen (RM). In het beroepscompetentieprofiel staat omschreven wat een RM-makelaar in de praktijk doet en welke kennis en vaardigheden daarbij nodig zijn. In de kwalificatiedossiers wordt een verdere uitwerking van de taken en werkprocessen van de RM-makelaar gegeven. Dit alles is ingestoken op de generieke (all round) makelaar. Er wordt dus niet gekeken naar wat een gecertificeerde makelaar uitoefent in de dagelijkse praktijk, maar naar wat de hercertificeringseisen voor de RM-makelaar zijn. De komst van een hercertificeringsstelsel met niveaumetingen, dat het oude PE-puntenstelsel vervangt, verandert hier niets aan. VastgoedCert wil met het vernieuwde stelsel de kwaliteit en vakbekwaamheidseisen van makelaars naar een hoger plan brengen en beter borgen. Daarnaast wil VastgoedCert de (her)certificering en het opleidingsniveau van de makelaars laten aansluiten bij internationale standaarden en normen (NLQF, NEN 15733, ISO 17024). Dit betekent onder andere dat voor hercertificering voortaan schriftelijke toetsing wordt geëist en niet het uitsluitend bijwonen van een voorgeschreven hoeveelheid vakgerichte cursussen (PE-punten).

Ik sta ingeschreven in meerdere kamers. Hoe verloopt mijn hercertificering dan?

Als u in meerdere kamers staat ingeschreven, raadt VastgoedCert u dringend aan om, zodra het eerste certificaat toe is aan een nieuwe hercertificeringsperiode, direct met al uw certificaten over te stappen naar het nieuwe hercertificeringsstelsel. Dat is voor uzelf als register-makelaar het prettigst, maar ook voor VastgoedCert. Een en ander is ook afgestemd met de certificerende instelling Hobéon. U wordt hier te zijner tijd ook nog persoonlijk over geïnformeerd.

Ik wil over een paar jaar met pensioen, moet ik dan hier nog aan meedoen?

De hercertificering geldt voor alle ingeschreven Register-Makelaars, ongeacht hun plannen om te stoppen met werken. Iemand die zich in de dagelijkse praktijk als Register-Makelaar wil voordoen, moet dus hieraan meedoen.Vragen Niveaumeting Theorie

Wat is de inhoud van de Niveaumeting Theorie?

De niveaumeting Theorie in jaar één bestaat uit een Basismodule en een Specialisatie (BV, LV of Wonen). De Basismodule bestaat uit drie onderdelen Bouwkunde (33%), Rechten (33%) en Financiën (33%). Onder Financiën vallen ook Fiscaliteiten en Vastgoedeconomie. Voor deze drie basisonderdelen heeft men 75 minuten de tijd. De Specialisatie bestaat uit de onderdelen Praktijkleer (50%) en Actualiteiten (50%). Hiervoor heeft men 45 minuten de tijd. Voor alle onderdelen afzonderlijk moet een voldoende niveau gescoord worden, waarbij de Specialisatie wordt gezien als één onderdeel. De niveaumetingen focussen niet alleen op bestaande kennis en vaardigheden (basistheorie vastgoeddeskundige), maar ook op actuele ontwikkelingen op basis van de leerdoelen van de afgelopen vier jaar.

Voor de niveaumetingen is gekozen om de toetstermen van de niveaus kennis (K) en begrip (B) achterwege te laten. De toetstermen van de niveaus toepassing (T), analyse (A), synthese (S) en evaluatie (E) worden wel meegenomen in de niveaumetingen. Van de gecertificeerden wordt dus niet zozeer specifieke feitenkennis verwacht, maar wel dat ze hun kennis en inzicht kunnen toepassen in praktijksituaties.

In de niveaumeting worden de verplichte onderwerpen van de actualiteiten van de afgelopen vier jaar meegenomen. De inhoud van het actualiteitengedeelte van de Niveaumeting Theorie verschilt hierdoor per jaar en zal er voor de komende jaren als volgt uitzien:

– Theorie 2022: actualiteiten van 2018 t/m 2021;
– Theorie 2023: actualiteiten van 2019 t/m 2022.

De vragen van de niveaumetingen betreffen altijd de huidige wetgeving. Als de actualiteiten inmiddels alweer verouderd zijn, wordt daar niet meer naar gevraagd.

Hoe kan ik mij voorbereiden op een Niveaumeting Theorie?

VastgoedCert zal geen aparte leerstof aanreiken ten behoeve van de niveaumeting. Om u een indicatie te geven van de leerstof, zijn op de website van VastgoedCert de leerresultaten en toetstermen van de ‘Niveaumeting 2020 hercertificering Register-Makelaar’ opgenomen. U kunt daar zien dat het gaat om de ‘Basistheorie Vastgoeddeskundige’ verdeeld over de modules bouwkunde, rechten en financiën (incl. vastgoedeconomie en fiscaliteiten) en om de ‘Specialisatie’ bestaande uit praktijkleer en kamerspecifieke actualiteiten van de afgelopen jaren. De verschillende opleiders ontwikkelen specifieke cursussen die dienen ter voorbereiding op de niveaumetingen. Verder zijn er pre-niveaumetingen en demotoetsen om thuis te oefenen met de vragen. Meer informatie hierover vindt u bij voorbereidende cursussen.

Kan ik nog wel zelf kiezen welke opleidingen ik wil volgen?

Zeker. Doordat u geen verplichte cursussen meer hoeft te volgen om aan PE-punten te komen, kunt u zelf bepalen welke cursussen u volgt om uw kennis te vergroten of die aansluiten bij uw specialisme. U kunt er ook voor kiezen, als u uw niveaumetingen behaald heeft, om geen cursussen te volgen. Uiteraard geldt wel dat wanneer u een bindend studieadvies krijgt, u dit op moet volgen.

Wat gebeurt er als ik de Niveaumeting Theorie haal dan wel/niet haal?

Scoort u voldoende op de niveaumetingen, krijgt u uw hercertificering. U heeft dan geen PE-verplichting meer. Haalt u één of meerdere onderdelen niet, dan krijgt u daarvoor een bindend studieadvies. Dit advies moet u binnen de komende twee jaren opvolgen. Heeft u dit gedaan, dan volgt hercertificering. Doet u geen niveaumeting of volgt u een bindend studieadvies niet op, volgt (tijdelijke) uitschrijving uit het VastgoedCert-register. Een tijdelijke uitschrijving kan ongedaan worden gemaakt met een assessment.

Hoeveel keer mag ik de Niveaumeting Theorie herkansen?

De niveaumeting mag in het betreffende jaar meerdere keren worden overgedaan. Het hoogste resultaat per onderdeel telt. Als het jaar om is, is deze herkansingsmogelijkheid wel voorbij.

Indien u niet goed kunt leren of liever geen toets maakt, kunt u er ook voor kiezen om een assessment af te leggen. Deze is echter zwaarder dan de reguliere niveaumetingen en is dus eigenlijk een soort noodvoorziening.

Volgt er na het bindend studieadvies nog een afsluitende toets?

Het bindend studieadvies behelst alleen het volgen van een gerichte cursus over het betreffende onderdeel. Daar hebt u twee jaar de tijd voor. Dit wordt vervolgens niet meer getoetst door een afsluitende niveaumeting.

Hoe kan ik mij inschrijven voor de Niveaumeting Theorie?

Bij SVMNIVO kunt u als volgt een (pre-)Niveaumeting Theorie boeken:
– ga naar de website van SVMNIVO
– kies voor de optie ‘Niveaumeting Theorie Register Makelaar (2 modules)
– kies voor ‘Examen boeken’
– selecteer de gewenste datum en het tijdstip
– selecteer vervolgens de gewenste locatie
– selecteer de gewenste optie en plaats in het winkelmandje

Mogen er boeken of syllabi meegenomen worden naar de niveaumeting?

Er mogen geen boeken dan wel syllabi meegenomen worden naar de niveaumeting. Uitzondering hierop vormen wetboeken. Die mogen desgewenst wel meegenomen worden, maar noodzakelijk is dat zeker niet om de niveaumetingen met goed gevolg te kunnen afleggen.Vragen Niveaumeting Vakvaardigheden

Hoe en waar kan ik mij inschrijven voor de Niveaumeting Vakvaardigheden?

U kunt zich inschrijven voor de NV via SVMNIVO. Ga naar Webshop en selecteer de Niveaumeting Vakvaardigheden Register- Makelaar (Wonen/BV/LV) en doorloop het proces. Na de betaling ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving en de inloggegevens om toegang te krijgen tot de examenomgeving.

Inloggen op de examenomgeving:
• Log in op examenomgeving.svmnivo.nl
• Klik op Niveaumeting Vakvaardigheden Register-Makelaar in het cursusoverzicht.
• Klik op het tabblad Algemene informatie.
• Er verschijnen een aantal documenten, waaronder het Handboek NV en het Leerdoelendocument NV.
• SVMNIVO adviseert u om de documenten te lezen voordat u start met het eerste onderdeel van de niveaumeting.

Wat wordt precies gemeten in de Niveaumeting Vakvaardigheden?

In de NV worden de vaardigheden (of kunde) van de makelaar gemeten. Deze Niveaumeting bestaat uit twee onderdelen, die uiteenvallen in drie praktische opdrachten:

1. Praktische Vaardigheden:
a) Praktijkopdracht: het maken van een verkoopprijsindicatie (VPI) inclusief marketingplan. De VPI geldt voor de Werkkamers Wonen en LV. Bij de Werkkamer BV is dat een Brokers Opinion of Value (BOV). Een voorbeeld van een VPI/BOV is beschikbaar op onze website onder downloads

2. Sociaal-emotionele Vaardigheden:
a) Situatie Beoordelingstest (Situational Judgement Tests – SJT): meest passende reactie/handelswijze kiezen in gegeven praktijksituaties.
b) Gesprekssimulatie: het voeren van een gesprek.

Leg je de Praktische Vaardigheden gelijk af met de Sociaal-emotionele Vaardigheden?

Nee, eerst dient de Praktijkopdracht afgerond te worden. Dat is dus de VPI of BOV, afhankelijk van de Werkkamer waar men staat ingeschreven. Na de inschrijving moet de VPI of BOV binnen 2 maanden worden afgerond en geuploaded in de examenomgeving van SVMNIVO. Als dat is afgerond kan onderdeel twee worden opgepakt, de Sociaal-emotionele Vaardigheden.

Kan ik even pauzeren tijdens het afleggen van de Sociaal-emotionele Vaardigheden van de Niveaumeting Vakvaardigheden

Nee, dat kan niet. Een tussentijdse pauze is niet mogelijk bij het maken van de onderdelen Situatie Beoordelingstest en de Gesprekssimulatie. Houd hier rekening mee met het inplannen van de Niveaumeting Vakvaardigheden.

Zijn er ook proeftoetsen/voorbeeldvragen om van tevoren te kunnen oefenen met de Sociaal-emotionele Vaardigheden?

Ja, dat kan. Speciaal daarvoor is er een zogenaamde Pre-Niveaumeting Vakvaardigheden ontwikkeld. Deze is eveneens te boeken via de webshop van SVMNIVO. De voorbeeldvragen kunt u vinden op deze pagina van SVMNIVO.

Waarom moet ik het ProctorExam programma downloaden voor de Niveaumeting Vakvaardigheden?

De NV kan ‘gewoon’ thuis of op het werk worden afgelegd. Echter, er dient dan wel een digitale controle te zijn op de persoon die de NV aflegt. Deze controle regelt SVMNIVO via het programma ProctorExam. Als er onoverkomelijke problemen zijn met deze wijze van meten is het ook mogelijk om de NV af te leggen op een toetslocatie van SVMNIVO. Indien u dit wenst, kunt u dit aangeven bij SVMNIVO door te mailen naar: info@svmnivo.nl.

Waarom wordt er in de NV gebruik gemaakt van een animatiepoppetje? Ik hou daar niet van?

Het meten van vakvaardigheden kan op een aantal manieren plaatsvinden. Het beste is dat te doen via een persoonlijk assessment. Als we daarvoor gekozen hadden was de prijs van de NV echter wel een veelvoud geweest van de huidige prijs. Omdat er in onderwijsland steeds vaker met animaties en computerprogramma’s wordt gewerkt is dit ook zo voor de NV ontwikkeld. We gaan dus ook wel mee met de tijd. Mochten er onoverkomelijke bezwaren zijn tegen deze manier van meten, is het mogelijk om bij SVMNIVO een assessment te boeken voor de NV. Dat zal echter wel een hogere prijs met zich brengen.

Bij de verkoopprijsindicatie (VPI) bij de Werkkamers Wonen en LV (en bij de Brokers Opinion of Value (BOV) bij de Werkamer BV) dient er een marketingplan gemaakt te worden. Wat is precies de bedoeling daarvan?

De VPI is een waardeindicatie die een makelaar in opdracht van een klant afgeeft over een bepaald onroerend goed. Dit is nadrukkelijk geen taxatie. Daar waar een taxateur zich alleen op feiten mag baseren, kan de makelaar in een VPI (of BOV) meer elementen toevoegen om de waarde te bepalen. Denk hierbij aan kansen en/of bedreigingen rondom het specifieke onroerende goed. Op dit onderdeel wordt dus de meerwaarde van de makelaar gemeten. Een voorbeeld van en VPI (en BOV) vindt u onder downloads