Veelgestelde vragen

Veranderingen

Waarom verandert het hercertificeringssysteem?

Het nieuwe systeem zorgt ervoor dat de tijd en het geld dat besteed wordt aan permanente educatie (PE) daadwerkelijk meer bijdraagt aan vakbekwaamheid en kwaliteit. Door het meten van kennis kunnen lacunes opgespoord worden, die vervolgens met een gericht studieadvies verholpen kunnen worden. De nieuwe methode bewerkstelligt op deze manier dat makelaars gerichte cursussen zullen volgen, waardoor de kwaliteit en efficiency van de opleidingen zullen toenemen. Daarnaast volgt VastgoedCert met het niveaumetingstelsel internationale ontwikkelingen op het gebied van persoonscertificering en sluit zij meer aan bij de internationale norm ISO 17024, welke het periodiek aantonen van kennis en kunde verplicht.

Wat gaat er veranderen?

De certificatieperiode van VastgoedCert blijft vijf jaar. Om hun certificaat te behouden, dienen makelaars zich binnen deze periode te hercertificeren. In het huidige systeem moeten makelaars 48 PE-punten halen door het volgen van cursussen. In het nieuwe niveaumetingstelsel zullen makelaars tweemaal een schriftelijke niveaumeting afleggen. Een niveaumeting Theorie in jaar één en een niveaumeting Vakvaardigheden in jaar drie. Wanneer de niveaumetingen met goed succes afgesloten worden, resulteert dat in vrijstelling van het PE-traject en krijgt de makelaar diens hercertificering. Bij een onvoldoende score volgt een gericht bindend studieadvies voor dat betreffende onderdeel. De tijdsbelasting van het gericht studieadvies is bepaald op twee dagdelen per onderdeel. Het opvolgen van dit advies zorgt vervolgens ook voor hercertificering. Het niet afleggen van de niveaumetingen of het niet opvolgen van het studieadvies leidt tot (tijdelijk) uitschrijving van het VastgoedCert-register. Deze uitschrijving kan ongedaan gemaakt worden door middel van een assessment.

Per wanneer verandert de hercertificering?

Het niveaumetingstelsel is met ingang van 1 januari 2020 van start gegaan.

Voor wie gelden de veranderingen?

In eerste instantie gelden de veranderingen alleen voor de makelaars die in 2020 beginnen met een nieuwe certificatieperiode van vijf jaar. De overige makelaars blijven binnen het huidige PE-stelsel. In de komende vijf jaar zullen alle makelaars fasegewijs bij de start van een nieuwe certificatieperiode overgaan op het nieuwe systeem.

Ben ik straks meer tijd en geld kwijt aan educatie?

Als u helemaal up-to-date bent, kunt u met de niveaumetingen op een snelle en efficiënte manier uw kennis en kunde van het vak bewijzen en hoeft u hierdoor niet meer verplicht cursussen te volgen. Op deze manier kan het nieuwe systeem juist tijd en geld besparen. Bent u goed bij, maar zijn er toch onderdelen waar je onvoldoende op scoort, dan zal de belasting nagenoeg hetzelfde zijn als in het huidige stelsel. Enkel wanneer u op meerdere of alle onderdelen duidelijk onvoldoende scoort, zult u meer tijd en geld kwijt zijn omdat u dan een zwaarder op te volgen bindend studieadvies krijgt.Nieuw systeem en educatie

Wat is de inhoud van de niveaumeting?

De niveaumeting Theorie in jaar één bestaat uit een Basismodule en een Specialisatie (BV, LV of Wonen). De Basismodule bestaat uit drie onderdelen Bouwkunde (33%), Rechten (33%) en Financiën (33%). Onder Financiën vallen ook Fiscaliteiten en Vastgoedeconomie. Voor deze drie basisonderdelen heeft men 75 minuten de tijd. De Specialisatie bestaat uit de onderdelen Praktijkleer (50%) en Actualiteiten (50%). Hiervoor heeft men 45 minuten de tijd. Voor alle onderdelen afzonderlijk moet een voldoende niveau gescoord worden, waarbij de Specialisatie wordt gezien als één onderdeel. De niveaumeting Vakvaardigheden in jaar drie wordt nog nader uitgewerkt. Om alvast een idee te geven van die onderwerpen, denken wij aan het volgende: opdrachten uitvoeren in gesimuleerde praktijksituaties, reageren op gesimuleerde praktijksituaties, situatiebeoordelingstest en beoordelingscriteria opgesteld door expertgroep (best practice). De niveaumetingen focussen niet alleen op bestaande kennis en vaardigheden (basistheorie vastgoeddeskundige), maar ook op actuele ontwikkelingen op basis van de leerdoelen van de afgelopen vier jaar.

Hoe kan ik mij voorbereiden op een niveaumeting?

De opleiders zullen specifieke cursussen aanbieden ter voorbereiding op de niveaumetingen. Verder biedt SVMNIVO pre-niveaumetingen aan om thuis te kunnen oefenen met de vragen. Meer informatie hierover vindt u bij ‘voorbereidende cursussen’.

Krijg ik leerstof aangereikt voordat ik de Niveaumeting gaat doen?

VastgoedCert zal geen aparte leerstof aanreiken ten behoeve van de niveaumetingen. Om u een indicatie te geven van de leerstof, zijn op de website van VastgoedCert de leerresultaten en toetstermen van de ‘Niveaumeting 2020 hercertificering Register-Makelaar’ opgenomen. U kunt daar zien dat het gaat om de ‘Basistheorie Vastgoeddeskundige’ verdeeld over de modules bouwkunde, rechten en financiën (incl. vastgoedeconomie en fiscaliteiten) en om de ‘Specialisatie’ bestaande uit praktijkleer en kamerspecifieke actualiteiten van de afgelopen jaren. De verschillende opleiders ontwikkelen specifieke cursussen die dienen ter voorbereiding op de niveaumetingen. Verder zijn er pre-niveaumetingen om thuis te oefenen met de vragen.

De ‘Basistheorie Vastgoeddeskundige’ is best breed. Hoe gedetailleerd moet mijn kennis zijn voor de niveaumetingen?

Voor de niveaumetingen is gekozen om de toetstermen van de niveaus kennis (K) en begrip (B) achterwege te laten. De toetstermen van de niveaus toepassing (T), analyse (A), synthese (S) en evaluatie (E) worden wel meegenomen in de niveaumetingen. Van de gecertificeerden wordt dus niet zozeer specifieke feitenkennis verwacht, maar wel dat ze hun kennis en inzicht kunnen toepassen in praktijksituaties.

Welke actualiteiten worden meegenomen in de niveaumeting?

In de niveaumeting worden de verplichte onderwerpen van de actualiteiten van de afgelopen vier jaar meegenomen. Het gaat voor de Niveaumeting Theorie in het jaar 2020 om de actualiteiten van 2017 t/m 2019. Hierin zijn de actualiteiten van 2020 niet meegenomen, omdat de scholing hiervan pas in 2020 start. De inhoud van het actualiteitengedeelte van de Niveaumeting Theorie verschilt hierdoor per jaar en zal er voor de komende vier jaren als volgt uitzien:

– Theorie 2020: actualiteiten van 2017 t/m 2019;
– Theorie 2021: actualiteiten van 2017 t/m 2020;
– Theorie 2022: actualiteiten van 2018 t/m 2021;
– Theorie 2023: actualiteiten van 2019 t/m 2022.
Let op: bij de Niveaumeting Theorie in 2020 draait het om de actualiteiten van 2017 tot en met 2019. Hierin zijn de actualiteiten van 2020 dus niet meegenomen, omdat de scholing hiervan pas in 2020 start.

Soms zijn de actualiteiten van de afgelopen vier jaar alweer verouderd door nieuwe wetgeving (neem bijvoorbeeld de Huurwetgeving). Wat is dan leidend? De actualiteiten van enkele jaren terug of wat nu wettelijk geldt?

De vragen van de niveaumetingen betreffen altijd de huidige wetgeving. Als de actualiteiten inmiddels alweer verouderd zijn, wordt daar niet meer naar gevraagd.

Wat gebeurt er als ik de niveaumeting haal dan wel/niet haal?

Scoort u voldoende op de niveaumetingen, krijgt u uw hercertificering. U heeft dan geen PE-verplichting meer. Haal je één of meerdere onderdelen niet, dan krijgt u daarvoor een bindend studieadvies. Dit advies moet u binnen de komende twee jaren opvolgen. Heeft u dit gedaan, dan volgt hercertificering. Doet u geen niveaumeting of volgt u een bindend studieadvies niet op, volgt (tijdelijke) uitschrijving uit het VastgoedCert-register. Een tijdelijke uitschrijving kan ongedaan worden gemaakt met een assessment.

Hoeveel keer mag ik de niveaumeting herkansen?

De niveaumeting mag in het betreffende jaar meerdere keren worden overgedaan. Het hoogste resultaat per onderdeel telt. Als het jaar om is, is deze herkansingsmogelijkheid wel voorbij.

Ik kan niet goed leren, kan ik mijn hercertificering op een andere manier halen?

U kunt ervoor kiezen om een assessment af te leggen. Deze is echter zwaarder dan de reguliere niveaumetingen en is dus eigenlijk een soort noodvoorziening.

Volgt er na het bindend studieadvies nog een afsluitende toets?

Het bindend studieadvies behelst alleen het volgen van een gerichte cursus over het betreffende onderdeel. Daar hebt u twee jaar de tijd voor. Dit wordt vervolgens niet meer getoetst door een afsluitende niveaumeting.Praktisch

Kan ik ergens voorbeeldvragen vinden van de Niveaumeting Theorie?

Die kunt u vinden op de pagina ‘ Instructie vraagtypen‘ van SVMNIVO.

Waar kan ik zien wanneer mijn certificatieperiode afloopt?

U kunt uzelf opzoeken bij ‘Vind een prof’ op de website. Door daar vervolgens op uw naam te klikken, komt onder andere de periode van uw registratie tevoorschijn. Uiteraard is deze informatie ook te vinden door in te loggen op het Extranet van VastgoedCert.

Hoe kan ik mij inschrijven voor de niveaumeting?

Bij SVMNIVO kunt u als volgt een (pre-)Niveaumeting Theorie boeken:
– ga naar de website van SVMNIVO
– kies voor de optie ‘Niveaumeting Theorie Register Makelaar (2 modules)
– kies voor ‘Examen boeken’
– selecteer de gewenste datum en het tijdstip
– selecteer vervolgens de gewenste locatie
– selecteer de gewenste optie en plaats in het winkelmandje

Wat is de prijs van een niveaumeting?

De niveaumeting wordt verzorgd door SVMNIVO. De prijzen zijn dan ook door SVMNIVO vastgesteld, maar wel in overleg met VastgoedCert. Hierbij de prijzen (excl. btw) geldend voor 2020:
– Pre-Niveaumeting: €90
– Niveaumeting (Basis + Specialisatie BV, LV of Wonen): €165
– Extra Niveaumeting (Specialisatie BV, LV of Wonen): €125
– Pre-Niveaumeting + Niveaumeting: €225
– Extra Niveaumeting + extra Pre-Niveaumeting (Specialisatie BV, LV of Wonen): €155

Mogen er boeken of syllabi meegenomen worden naar de niveaumeting?

Er mogen geen boeken dan wel syllabi meegenomen worden naar de niveaumeting. Uitzondering hierop vormen wetboeken. Die mogen desgewenst wel meegenomen worden, maar noodzakelijk is dat zeker niet om de niveaumetingen met goed gevolgd te kunnen afleggen.

Ik sta ingeschreven in meerdere kamers. Hoe verloopt mijn hercertificering dan?

Als u in meerdere kamers staat ingeschreven, raadt VastgoedCert u dringend aan om, zodra het eerste certificaat toe is aan een nieuwe hercertificeringsperiode, direct met al uw certificaten over te stappen naar het nieuwe hercertificeringsstelsel. Dat is voor uzelf als register-makelaar het prettigst, maar ook voor VastgoedCert. Een en ander is ook afgestemd met de certificerende instelling Hobéon. U wordt hier te zijner tijd ook nog persoonlijk over geïnformeerd.

Is er bij het nieuwe systeem ook sprake van een pauzejaar?

Nee. De certificatieperiode van VastgoedCert duurt vijf jaar en binnen deze periode zijn er twee niveaumetingen (in jaar één en jaar drie). Deze moeten beide worden afgelegd, en als er sprake is van een bindend studieadvies, dan dient dit te worden opgevolgd. Anderzijds is een makelaar die een niveaumeting in één keer haalt, daarmee klaar tot de volgende niveaumeting. Ook zouden cursussen in het kader van het gericht studieadvies door de makelaar allemaal in hetzelfde jaar gepland kunnen worden, zodat hij/zij zelf een soort pauzejaar creëert.

Ik wil over een paar jaar met pensioen, moet ik dan hier nog aan meedoen?

De hercertificering geldt voor alle ingeschreven Register-Makelaars, ongeacht hun plannen om te stoppen met werken. Iemand die zich in de dagelijkse praktijk als Register-Makelaar wil voordoen, moet dus hieraan meedoen.

Hoe zit het met de educatie voor andere branches en registers? Geldt dit bijvoorbeeld ook als hercertificering bij NRVT?

VastgoedCert stemt de nieuwe ontwikkelingen goed af met andere instantie zoals NRVT. Bij NRVT zijn er in 2020 diverse verplichte modules, waardoor er geen ruimte is om de niveaumetingen te waarderen met PE-punten.

Ik behoor tot een kleine groep makelaars binnen mijn regio, zijn er voor mij wel genoeg passende cursussen?

De verschillende opleiders zijn hier druk mee bezig. Over het algemeen is landelijke dekking de laatste jaren best goed geregeld. In ieder geval zal VastgoedCert hier zelf ook goed op toezien, en in voorkomende gevallen in een oplossing voorzien.

Ik ben gespecialiseerd in een nichemarkt (bijvoorbeeld: aankoopsegment, nieuwbouw, (ver)huur, recreatief). Moet ik dan toch de algemene niveaumetingen afleggen?

Voor de initiële certificering, en vervolgens de hercertificering, van een makelaar bij VastgoedCert, is bepalend of men voldoet aan de beroepscompetentieprofielen en kwalificatiedossiers voor de Register-Makelaar Wonen (RM). In het beroepscompetentieprofiel staat omschreven wat een RM-makelaar in de praktijk doet en welke kennis en vaardigheden daarbij nodig zijn. In de kwalificatiedossiers wordt een verdere uitwerking van de taken en werkprocessen van de RM-makelaar gegeven. Dit alles is ingestoken op de generieke (all round) makelaar. Er wordt dus niet gekeken naar wat een gecertificeerde makelaar uitoefent in de dagelijkse praktijk, maar naar wat de hercertificeringseisen voor de RM-makelaar zijn. De komst van een hercertificeringsstelsel met niveaumetingen, dat het oude PE-puntenstelsel vervangt, verandert hier niets aan. VastgoedCert wil met het vernieuwde stelsel de kwaliteit en vakbekwaamheidseisen van makelaars naar een hoger plan brengen en beter borgen. Daarnaast wil VastgoedCert de (her)certificering en het opleidingsniveau van de makelaars laten aansluiten bij internationale standaarden en normen (NLQF, NEN 15733, ISO 17024). Dit betekent onder andere dat voor hercertificering voortaan schriftelijke toetsing wordt geëist en niet het uitsluitend bijwonen van een voorgeschreven hoeveelheid vakgerichte cursussen (PE-punten).