Voor professionals

Bijzondere regelingen

Het komt voor dat het bestuur van de stichting of de betrokken brancheorganisaties bijzondere regelingen in werking laten treden die voor ingeschrevenen van belang kunnen zijn.

Klik hieronder voor de inhoud van de bijzondere regeling(en).

Het NRVT per 1 januari 2016 definitief van start

Het NRVT is per 1 januari 2016 definitief gestart

Wat is het NRVT?
Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) is een zelfreguleringsinitiatief van de beroeps- en brancheverenigingen (NVM, NVR, VastgoedPRO, VBO Makelaar en RICS) en van de huidige registers voor makelaars en taxateurs (RICS, SCVM en VastgoedCert).

Vanwege het publieke belang van vastgoedwaarderingen, zagen zowel marktpartijen als de toezichthouders de noodzaak om op basis van zelfregulering te komen tot meer eenduidigheid en verdere professionalisering binnen de taxatiebranche. In goede afstemming met onder meer de AFM en DNB is het NRVT tot stand gekomen.

Het NRVT is een stichting die vastgoedtaxateurs op persoonlijke titel registreert. Dit nieuwe register voor uitsluitend vastgoedtaxateurs onderstreept dat de vastgoedtaxateur een professional is met een eigen discipline; het zorgt voor uniformiteit middels heldere gedrags- en beroepsregels en door eenduidige eisen te stellen aan toelating en educatie.

Waarom inschrijven bij het NRVT belangrijk is
Het NRVT wordt het centrale register van vastgoedtaxateurs: één register voor alle gekwalificeerde vastgoedtaxateurs in Nederland. De kwaliteit van de taxateurs wordt gewaarborgd door de kamerreglementen, gedrags- en beroepsregels, permanente educatie en een centraal tuchtrecht. Registratie bij het NRVT zal veelal een eis zijn voor het verkrijgen en accepteren van taxatieopdrachten door partijen als (institutionele) beleggers en financiële instellingen.

Zodra een taxateur is ingeschreven bij het NRVT, krijgt hij/zij de titel ‘Register-Taxateur’ (RT): een waarborg voor kwaliteit, integriteit en deskundigheid die u biedt aan de markt. Een Register-Taxateur draagt bij aan het maatschappelijk vertrouwen in de beroepsgroep.

WWW.NRVT.NL
Alle documenten (gedrags- en beroepsregels, reglementen en statuten) van het NRVT zijn digitaal te raadplegen. De website fungeert ook als online helpdesk voor veelgestelde vragen die op dagbasis zullen worden geactualiseerd.

Nieuwsbrief
Schrijf u ook in voor de nieuwsbrief van het NRVT en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen uw beroepsgroep.

Vragen
Heeft u een vraag kijk dan bij de Veelgestelde Vragen op www.nrvt.nl, gebruik het reactieformulier of stuur een e-mail naar info@nrvt.nl.

Wat betekent dit voor mijn inschrijving bij VastgoedCert?
VastgoedCert zal worden voortgezet als het register voor gecertificeerde makelaars o.z..  Als taxateur o.z. kunt u inschrijven in het taxateursregister van het NRVT. Wanneer u zowel makelt als taxeert, is het aan te bevelen in beide registers ingeschreven te zijn.

Wat gebeurt er wanneer mijn VastgoedCert-certificaat verloopt?
Zodra uw huidige certificaat eindigt en u voldoet aan de hercertificeringseisen, zal uw certificaat worden omgezet in een makelaarscertificaat voor wederom een periode van 5 jaar. VastgoedCert zal met ingang van 1 januari 2016 dus niet meer hercertificeren voor taxateurs, maar alleen voor makelaars.

Welke titel kan ik voeren?
Wanneer u als makelaar in het register van VastgoedCert blijft ingeschreven, mag u de titel Register-Makelaar-Taxateur (RMT) of Register-Taxateur (RT) (afhankelijk van uw inschrijving) tot het einde van uw huidige certificaat blijven voeren. Zodra uw certificaat daarna wordt omgezet in een makelaarscertificaat, bent u gerechtigd om de titel Register-Makelaar (RM) te voeren. Afhankelijk van de discipline kan daaraan toegevoegd worden: ‘Wonen’, ‘Bedrijfsmatig Vastgoed’ of ‘Landelijk Vastgoed’.

Kan ik in beide registers zijn ingeschreven?
Het is mogelijk om als makelaar in het register van VastgoedCert ingeschreven te zijn en tegelijkertijd als taxateur in het NRVT-register.
Uw brancheorganisatie hanteert een NRVT-inschrijving wellicht als voorwaarde voor het lidmaatschap. Daarnaast blijft u geregistreerd als gecertificeerd makelaar, met de daarbij behorende kwaliteitsuitstraling naar de markt.

Vragen over VastgoedCert
Heeft u een vraag, stuur een e-mail naar info@vastgoedcert.nl.

EU-hypothekenrichtlijn in 2016 van kracht: volg de cursus

Vanaf 2016 wordt de Richtlijn Woningkredietovereenkomsten voor consumenten (Richtlijn 2014/17/EU, opgenomen in het Publicatieblad van de Europese Unie d.d. 28.2.2014) van kracht.

Deze hypothekenrichtlijn is gericht op het beschermen van de consument tegen het onverantwoord afsluiten van hypotheken en regulering van de aanbodkant van de markt.

Een belangrijke maatregel is het verplicht stellen van de internationaal erkende normen voor waardebepaling bij taxaties voor woningfinanciering. Deze normen zijn te vinden in de European Valuation Standards (EVS) en de International Valuation Standards (IVS).

Om taxateurs vertrouwd te maken met de inhoud van deze internationale regels en wat dat betekent voor o.a. woningtaxaties is een cursus ontwikkeld. U kunt deze cursus volgen in 2015 of 2016. De cursus telt mee voor de p.e.-van het NRVT en de hercertificering van VastgoedCert. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw opleider of neem een kijkje op de website van VastgoedCert, www.vastgoedcert.nl.

Klik hier voor de Richtlijn Woningkredietovereenkomsten voor consumenten

Inpassingsregeling van SCVM naar VastgoedCert

Onderstaand de mogelijkheid voor DNV-gecertificeerden in het SCVM-register om gefaciliteerd in te stromen in het Wonen-register van VastgoedCert.

Uitgangssituatie
Kandidaat is DNV-gecertificeerd en ten minste vijf jaar ingeschreven in het SCVM-register.

Diploma-eis
De kandidaat beschikt  over een NFM-, SVM- of SVMNIVO-diploma, een afgeronde V&M-studie (MER) van Hanze- of Fontyshogeschool , Hogeschool Rotterdam ( van ná 1 juli 2008) of het diploma van CAH Dronten Management en Makelaardij (van vóór 1 juli 2008).

Kandidaten die over andere dan de genoemde diploma’s beschikken kunnen voor een alternatieve route contact opnemen met Vastgoedcert (info@vastgoedcert.nl).

Praktijkvereisten

  • tezamen met de diploma’s en het DNV-certificaat, dient men een CV met werkervaring en referenties te overleggen;
  • portfolio van tenminste 16 dossier (transacties, taxaties) waarvan minimaal de helft bestaat uit woningtaxaties (bij voorkeur gevalideerd);
  • een kandidaat dient het onderdeel schriftelijke vragen van de Praktijktoets Wonen af te leggen indien hij/zij op het moment van aanvraag korter dan vijf jaar in één werkgebied werkzaam is geweest.

Procedure

  • Indienen verzoek d.m.v. het aanvraagformulier;
  • indien de kandidaat het onderdeel schriftelijke vragen van de Praktijktoets dient af te leggen, dient dit eerst via SVMNIVO plaats te vinden;
  • beoordeling dossiers  en toelating tot certificering/register: via de Commissie Toepassing Hardheidsclausule (CTH) van VastgoedCert (dossierbeoordeling vindt plaats door middel van een beoordelingsgesprek met de aanvrager).

Kosten

  • Onderdeel schriftelijke vragen Praktijktoets Wonen/MKB (indien van toepassing): € 250 excl. btw.
  • Beoordeling portfolio m.b.t. 16 dossiers: € 250 excl. btw.

Instroom vindt plaats vanaf 1 januari 2012 en geldt uitsluitend voor het onderdeel Wonen van het Wonen/MKB-register.

N.B.: De NVM accepteert geen nieuwe leden die via deze regeling in het register van VastgoedCert zijn ingestroomd.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief