Waar ben je naar op zoek?

Audit SVMNIVO door Hobéon

In het certificatieschema van Stichting VastgoedCert is vastgelegd dat de Certificerende Instelling de aangestelde Exameninstellingen periodiek beoordeelt. In dat kader heeft onze certificerende instelling Hobéon SKO b.v. eind 2022 een audit gehouden ten kantore van examenbureau SVMNIVO. Het beoordelingskader exameninstellingen bevat normen die gebaseerd zijn op eisen uit het certificatieschema van Stichting VastgoedCert en relevante onderdelen van ISO 17024:2012, de internationale norm voor persoonscertificering.

Inmiddels is de rapportage van deze organisatie- en procesaudit opgesteld en gedeeld met betrokken partijen. Het algemeen oordeel van Hobéon op basis van de audit is dat SVMNIVO voldoet aan de organisatie-eisen en proceseisen uit het certificatieschema van Stichting VastgoedCert. De auditoren hebben ook vastgesteld dat SVMNIVO voldoet aan de normelementen van ISO 17024. Er is een aantal opmerkingen geplaatst en een enkele afwijking. Deze afwijking heeft betrekking op een paar doorverwijzingen (links) op de website van SVMNIVO. SVMNIVO zal een herstelactie en corrigerende maatregelen hierop nemen.

Voor vijf van de zes hoofdonderwerpen scoort SVMNIVO voldoende. Het gaat daarbij om de hoofdonderwerpen: Doelen & Normen, Primaire processen, Personeel, Voorzieningen en Kwaliteitszorg). Voor het 6de onderdeel (Resultaten) hebben de auditoren nog geen oordeel, omdat de bijbehorende elementen tijdens een volgende controletoets ter sprake zullen komen. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze controle beoordeling adviseert het auditteam de certificatiebeslisser om de certificering van SVMNIVO als Exameninstelling te continueren. Waarvan acte.