Waar ben je naar op zoek?

Niveaumeting Theorie

In jaar 1 van je nieuwe certificaat is het de bedoeling dat je de Niveaumeting Theorie aflegt.

MODULE BASIS

De module Basis bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Bouwkunde
 • Rechten
 • Financiën (inclusief Vastgoedeconomie en Fiscaliteiten)

Deze onderdelen hebben betrekking op de Basistheorie Vastgoeddeskundige.

De module Basis omvat in totaal 45 vragen (15 per onderdeel), waarvoor je 90 minuten de tijd krijgt om deze te beantwoorden. Het is de bedoeling dat iedere kandidaat deze module aflegt.

Wanneer je voor één of meer onderdelen van de module Basis lager scoort dan 55%, krijg je een Bindend Studieadvies (BSA). Dit advies mag je in de jaren 2 en 3 van je certificaat opvolgen. Wil je liever geen BSA, dan mag je de module Basis natuurlijk ook gewoon herkansen (de hoogste score telt). Dit kan alleen binnen het eerste jaar van je nieuwe certificaat en is uiteraard niet verplicht.

MODULE SPECIALISATIE PER KAMER

De module Specialisatie (BV, LV en Wonen) heeft betrekking op de Praktijkleer en op de bijbehorende actualiteiten van de laatste vier jaar.

De module Specialisatie omvat 15 vragen over de praktijkleer en 15 vragen over de actualiteiten van de afgelopen vier jaar van de betreffende kamer. Hiervoor heeft men 45 minuten de tijd.
Het resultaat van beide onderdelen (praktijkleer en actualiteiten) wordt gemiddeld en ook hiervoor dien je een minimale score van 55% te halen.

Afhankelijk van welk certificaat je hebt, is het de bedoeling dat je in ieder geval de module Basis aflegt én de module Specialisatie Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk Vastgoed en/of Wonen.
Wanneer je twee certificaten hebt (bijvoorbeeld Wonen + BV) dan moet je de modules Basis + Wonen + BV afleggen en bij drie certificaten de modules Basis + Wonen + BV + LV.

Wanneer je voor de module Specialisatie lager scoort dan 55%, krijg je ook hiervoor een Bindend Studieadvies (BSA). Dit advies mag je in de jaren 2 en 3 van je certificaat opvolgen. Wil je liever geen BSA, dan mag je deze module natuurlijk ook gewoon herkansen (de hoogste score telt). Dit kan alleen binnen het eerste jaar van je nieuwe certificaat en is uiteraard niet verplicht.

De Niveaumeting Theorie bestaat uit twee modules

Wat is de inhoud van de Niveaumeting Theorie?

In de niveaumetingen worden onder andere de leerresultaten uit het Kwalificatiedossier getoetst. In het Kwalificatiedossier wordt per leerresultaat aangegeven welke kennis en vaardigheden onder het leerresultaat vallen. Dit worden toetstermen genoemd. Aan elke toetsterm hangt een niveau waarop de toetsterm getoetst wordt. Voor de hercertificering is gekozen om de toetstermen van de niveaus kennis (K) en begrip (B) achterwege te laten. De toetstermen op het niveau van toepassing (T), analyse (A), synthese (S) en evaluatie (E) worden wel meegenomen in het Niveaumeting. Zodoende wordt van de gecertificeerden niet verlangd dat ze alle feitelijke en gedetailleerde kennis nog paraat hebben, maar wel dat ze de kennis kunnen toepassen in de praktijk.

Daarnaast worden in de Niveaumeting Theorie verplichte onderwerpen uit de actualiteiten van de afgelopen vier jaar meegenomen. VastgoedCert stelt de actualiteiten vast in de jaarlijkse leerdoelen. In de ‘Leerresultaten en toetstermen‘ vindt u meer informatie over deze leerdoelen. Bij de Niveaumeting Theorie van dit jaar gaat het om de actualiteiten van 2020 t/m 2023.

De inhoud van het actualiteitengedeelte van de Niveaumeting Theorie zal er voor de komende jaren als volgt uitzien:
• Theorie 2024: actualiteiten van 2020 t/m 2023
• Theorie 2025: actualiteiten van 2021 t/m 2024
• Theorie 2026: actualiteiten van 2022 t/m 2025

Op welke manier worden de vragen van de Niveaumeting Theorie gesteld?

Er wordt gebruik gemaakt van de volgende vraagtypen:

 • multiple choice: kies het juiste antwoord uit drie of vier antwoordopties
 • multiple select: meerdere antwoorden kunnen juist zijn
 • numeriek: hierbij moet een getal worden ingevuld, bijvoorbeeld een bedrag of percentage
 • invullen: bij deze vraagvorm moet een invulveld worden ingevuld
 • selectie: in één of meerdere keuzelijsten (dropdownmenu’s) moet het juiste antwoord geselecteerd worden
 • rangschikken: meerdere woorden of zinnen moeten in de juiste volgorde worden gezet
 • matchen:
  – gelijke match: koppel de rechtervakken ieder aan een linkervak
  – ongelijke match: trek een lijn van de rechtervakken naar de linkervakken. Het aantal vakken aan de rechterkant hoeft niet te corresponderen met het aantal vakken aan de linkerkant
 • hotspot: sleep de markering naar de juiste plek

Voor elke vraag kan maximaal 1 punt behaald worden. Bij sommige vraagtypen is gedeeltelijke scoring toegepast. Meer informatie over de vraagtypen vind je op de pagina Instructie vraagtypen van SVMNIVO.

Een VOORBEELDVRAAG (selectievraag):
Een man kan wegens verblijf in het buitenland niet de koopovereenkomst van zijn nieuwe koophuis tekenen. Hij wil een vriend de bevoegdheid geven om de koopovereenkomst te tekenen. Moet de man de vriend een volmacht of een machtiging geven?

Selecteer het juiste begrip op de juiste plek in de zin.

KIES UIT LIJST
De man dient een
a. machtiging
b. volmacht
te regelen voor de vriend, omdat het tekenen van een koopovereenkomst
a. feitelijke handeling
b. een rechtshandeling betreft.

ANTWOORD: Het sluiten van een koopovereenkomst is een rechtshandeling. Immers: het rechtsgevolg (de eigendomsoverdracht van het huis) wordt nadrukkelijk beoogd door partijen. Omdat er in deze situatie sprake is van een rechtshandeling moet er een volmacht worden geregeld. Zou er sprake zijn geweest van een feitelijke handeling, dan had de man een machtiging moeten afgeven voor de makelaar. Omdat dit laatste niet het geval is, geldt dat de optie machtiging onjuist is.

Wat gebeurt er als ik de Niveaumeting Theorie niet met voldoende resultaat afleg?

Scoor je minimaal 55% op alle onderdelen van de Niveaumeting Theorie (basis + specialisatie), dan heb je voldaan aan je hercertificering voor het eerste jaar van je certificatieperiode. Je hebt in dat jaar dan geen PE-verplichting meer. Haal je één of meerdere onderdelen niet, dan krijg je daarvoor een Bindend StudieAdvies (BSA). Dit advies kan je in de jaren 2 en 3 van je certificatieperiode opvolgen. Heb je dit gedaan, dan heb je aan je hercertificering voldaan.

Wanneer je geen Niveaumeting Theorie aflegt of je volgt je Bindend StudieAdvies niet op, dan word je tijdelijk uit het VastgoedCert-register uitgeschreven. Dit kan je herstellen door het afleggen van een assessment.

Je mag de Niveaumeting Theorie in het betreffende jaar meerdere keren afleggen. Het hoogste resultaat per module telt. Als het jaar voorbij is, is deze herkansingsmogelijkheid ook voorbij.

Hoe en waar kan ik me aanmelden voor de Niveaumeting Theorie?

Je kan je aanmelden voor de Niveaumeting Theorie via de webshop van SVMNIVO.
– Ga naar de webshop van SVMNIVO
– Kies ‘Examen boeken’
– Selecteer de module Basis én uw specialisatie (Wonen, BV of LV)

LET OP: iedere kandidaat dient de module ‘Basis’ af te leggen én de module ‘Specialisatie’ per kamer (Wonen, BV of LV).*

– Vervolg de stappen om de datum, tijdstip en locatie te selecteren en af te rekenen. Bij opleider kies je ‘geen opleider’.

* Wanneer je twee certificaten hebt (bijvoorbeeld Wonen + BV) dan moet je de modules Basis + Wonen + BV afleggen.

* Wanneer je drie certificaten hebt (Wonen + BV + LV) dan moet je de modules Basis + Wonen + BV + LV afleggen.

Kan ik nog wel zelf kiezen welke opleidingen ik wil volgen?

Zeker. Doordat je geen verplichte cursussen meer hoeft te volgen om aan PE-punten te komen, kan je zelf bepalen welke cursussen je volgt om je kennis te vergroten of die aansluiten bij jouw specialisme. Je kan er ook voor kiezen, als je je Niveaumetingen hebt behaald, om geen cursussen te volgen. Uiteraard geldt wel dat wanneer je een Bindend StudieAdvies krijgt, dat je dit dan moet opvolgen.

Hoeveel keer mag ik de Niveaumeting Theorie herkansen?

De niveaumeting mag in het betreffende jaar meerdere keren worden overgedaan. Het hoogste resultaat per onderdeel telt. Als het jaar om is, is deze herkansingsmogelijkheid ook voorbij.

Wanneer je niet goed kunt leren of liever geen toets maakt, kan je er ook voor kiezen om een assessment af te leggen. Deze is echter zwaarder dan de reguliere Niveaumetingen en is dus eigenlijk een soort noodvoorziening.

Volgt er na het Bindend StudieAdvies nog een afsluitende toets?

Nee. Het Bindend StudieAdvies behelst alleen het volgen van één of meerdere gerichte cursussen over het betreffende onderdeel. Je hebt hiervoor twee jaar de gelegenheid. Dit wordt vervolgens niet meer getoetst door een afsluitende Niveaumeting.

Mogen er boeken of syllabi worden meegenomen naar de Niveaumeting?

Er mogen geen boeken of syllabi worden meegenomen naar de Niveaumeting, met uitzondering van wetboeken. Die mogen desgewenst wel meegenomen worden. Dit is echter niet noodzakelijk om de Niveaumetingen met goed gevolg te kunnen afleggen.

Veelgestelde vragen