Niveaumeting Vakvaardigheden

Niveaumeting Vakvaardigheden: wat kunt u verwachten?

De Niveaumeting Register-Makelaar Vakvaardigheden is bedoeld voor gecertificeerden die geregistreerd staan in het RM-register van VastgoedCert. In het derde jaar van de 5-jarige certificatieperiode worden de vaardigheden van de RM-makelaars getoetst. Deze zogenaamde Niveaumeting Vakvaardigheden wordt afgenomen door examenbureau SVMNIVO en bestaat uit twee onderdelen:

1. Praktische vaardigheden

Dit onderdeel bestaat uit een praktijkopdracht waarin gevraagd wordt (afhankelijk van de betreffende Werkkamer) om een Verkoopprijsindicatie (VPI) dan wel een Broker’s Opinion of Value (BOV) te maken (inclusief marketingplan).

2. Sociaal-emotionele vaardigheden

Het gaat in dit onderdeel om de ‘best practice’, waarbij gezocht wordt naar het antwoord dat het beste past en daarmee het meest effectief is in de gegeven situatie. Dit wordt op 2 verschillende manieren getoetst.

  1. Situatiebeoordelingstest: meest passende reactie/handelingswijze kiezen in de gegeven praktijksituaties;
  2. Gesprekssimulatie: het voeren van een gesprek met een digitale gesprekspartner.

De Niveaumeting Vakvaardigheden levert twee toetsresultaten op, één voor het onderdeel Praktische vaardigheden en één voor het onderdeel Sociaal-emotionele vaardigheden.

Leerresultaten en Toetstermen
De Leerresultaten en Toetstermen van de Niveaumeting Vakvaardigheden kunt u hier terugvinden.

Praktische informatie
SVMNIVO heeft voor iedere Niveaumeting Vakvaardigheden een handboek samengesteld, waarin zowel praktische als inhoudelijke informatie over de meting is opgenomen:

Handboek Niveaumeting Vakvaardigheden Wonen
Handboek Niveaumeting Vakvaardigheden Bedrijfsmatig Vastgoed
Handboek Niveaumeting Vakvaardigheden Landelijk Vastgoed

De Situatiebeoordelingstest en de Gesprekssimulatie maakt u thuis onder digitaal toezicht via het systeem ProctorExam:

instructie installatie Proctor

Bekijk een voorbeeld van een gesprekssimulatie: voorbeeld gesprekssimulatie


LET OP: De Niveaumeting Vakvaardigheden is specifiek afgestemd op de betreffende Werkkamer (Wonen, BV of LV). Bij meerdere certificaten dient voor iedere kamer afzonderlijk de Niveaumetingen Vakvaardigheden te worden afgelegd.

Wat is de inhoud van de Niveaumeting Vakvaardigheden?

1. Het maken van een Verkoop Prijs Indicatie (VPI) dan wel een Brokers Opinion of Value (BOV)

Het eerste onderdeel van de Niveaumeting Vakvaardigheden is het maken van een Verkoop Prijs Indicatie (VPI). Dit geldt voor de kamers Wonen en LV. Voor de kamer BV gaat het om een Brokers Opinion of Value (BOV). Zowel de VPI als de BOV betreffen een rapportage met betrekking tot de waarde van een pand, waarbij actuele, lokale en regionale omstandigheden worden meegenomen en doeltreffende marketingtools worden gekozen. De formats van VPI en BOV zijn hier te vinden.

De VPI/BOV bestaat uit verschillende onderdelen:
o een inleiding
o gegevens van het betreffende pand
o meetstaat
o privaat- en publiekrechtelijke aspecten (juridische staat)
o omschrijving van het gebruik en de omgeving
o verwachte opbrengst
o ontwikkelingen in de OG-markt  
o doelgroep en marketingplan
o conclusie inclusief advies

Er zijn twee mogelijkheden waarop de VPI/BOV kan worden ingestoken:

  1. Kandidaten maken een VPI/BOV over een pand uit de eigen portefeuille.
  2. Kandidaten ontvangen van examenbureau SVMNIVO de gegevens van een pand (3D-model, foto’s, de aanvraag voor de VPI/BOV, plattegronden, etc.) en plaatsen deze woning fictief ergens in hun agglomeratie, op een passende plek. Vervolgens vult men de VPI/BOV in alsof deze woning op die plek zou staan. Uiteraard zal daarbij een ‘standaard’ pand worden aangeleverd, die gemakkelijk te plaatsen is in elke agglomeratie.

2. Het voeren van een gesprek

Het tweede onderdeel van de Niveaumeting Vakvaardigheden is het voeren van een gesprek rondom koop en verkoop van en/of advisering over onroerende zaken.
Hiervoor bestaan verschillende mogelijkheden:

o verkoop bestaande bouw;
o verkoop nieuwbouw;
o aankoop;
o (ver)huur en/of
o onderhandeling.

Het gesprek zal plaatsvinden via een gespreksimulatie, met behulp van het speciaal hiervoor ontwikkelde programma DialogueTrainer. In dit programma krijgt men een digitale gesprekspartner te zien waarmee men het gesprek gaat voeren. Tijdens het gesprek krijgt men verschillende reacties te zien waaruit men kan kiezen om het gesprek verder te laten verlopen. De keuze voor een reactie bepaalt het vervolgverloop van het gesprek.

Bent u benieuwd naar een voorbeeld van de gesprekssimulatie-tool? U treft deze aan op de website van examenbureau SVMNIVO.

Waarom digitale gesprekssimulaties?

Digitale gesprekssimulatie is een moderne examenvorm met nieuwe mogelijkheden en praktische voordelen. Het systeem geeft de mogelijkheid om handelen in verschillende soorten gesprekssituaties te toetsen, waarbij het ook mogelijk is om aan de gesprekspartner intonatie en emoties mee te geven. De gehanteerde software is ontwikkeld binnen de wetenschappelijke wereld en wordt inmiddels veel gebruikt in het veld van opleiden en toetsen. Vanuit onderzoek is gebleken dat gespreksvoering in de simulatie een sterke relatie vertoont met gespreksvoering in het ‘echte leven’. Zo roepen de simulaties bij deelnemers daadwerkelijke emoties op en gekozen handelingsopties hebben daadwerkelijk een relatie met het handelen van de deelnemer in de beroepspraktijk.

Middels de gespreksimulatie kan een grote hoeveelheid kandidaten een examen afnemen gericht op gespreksvaardigheden, zonder hiervoor te reizen en een grote (tijds)investering te leveren. Het gestandaardiseerde examen zorgt dat de kandidaten volledig objectief en gestandaardiseerd worden benaderd en beoordeeld volgens vooraf opgestelde gespreksflow, beoordelingsmodel en scoring. Resultaten zijn direct zichtbaar voor de kandidaat.

  • Reactie geven op concrete praktijksituaties

Het derde onderdeel van de Niveaumeting Vakvaardigheden is het reactie geven op concrete praktijksituaties. In dit onderdeel worden verschillende situaties voorgelegd waarop men moet reageren. De situaties zullen met name betrekking hebben op het op een integere wijze omgaan met ethische kwesties binnen de praktijk van de makelaar en daarbuiten. Er worden bijvoorbeeld een aantal situaties voorgelegd, waarbij vier reacties staan gegeven. De reacties sleept men in een volgorde, waarbij men de best passende reactie bovenaan zet. Deze wijze van toetsing staat bekend als de ‘Situational Judgement Test’ (situatie-beoordelingstest). Zie hieronder een voorbeeld:

Wat gebeurt er als ik de Niveaumeting Vakvaardigheden niet met voldoende resultaat afleg?

Scoort u op alle onderdelen van de Niveaumeting Vakvaardigheden boven de vastgestelde cesuur (deze wordt later in 2022 vastgesteld), dan heeft u voldaan aan uw hercertificering voor het derde jaar van uw certificatieperiode. U heeft dan geen PE-verplichting meer. Haalt u één of meerdere onderdelen niet, dan krijgt u daarvoor een Bindend Studie Advies (BSA). Dit advies dient u in de loop van de jaren 4 en 5 van uw certificatieperiode op te volgen. Heeft u dit gedaan, dan heeft u wederom aan de hercertificering voldaan. Legt u geen Niveaumeting Vakvaardigheden af of volgt u een Bindend Studie Advies niet op, dan volgt (tijdelijke) uitschrijving uit het VastgoedCert-register. Een tijdelijke uitschrijving kan ongedaan worden gemaakt met een assessment.

De Niveaumeting Vakvaardigheden mag in het betreffende jaar meerdere keren worden afgelegd. Het hoogste resultaat per module telt. Als het jaar voorbij is, is deze herkansingsmogelijkheid ook voorbij.

Hoe en waar kan ik me aanmelden voor de Niveaumeting Vakvaardigheden?

De Niveaumeting Vakvaardigheden is te boeken via de webshop van SVMNIVO.