Niveaumeting Theorie

Niveaumeting Theorie: wat kunt u verwachten?

De afgelopen weken hebben diverse makelaars meegewerkt aan pilots en proefmetingen van examenbureau SVMNIVO. Het doel was om de inhoud en vraagstelling van de niveaumeting Theorie voor register-makelaars te optimaliseren. In onderstaand artikel praten wij u graag bij over de opzet van deze niveaumeting.

De niveaumeting Theorie Register-makelaar is opgebouwd uit twee onderdelen:

 1. Basistheorie vastgoeddeskundige, verdeeld over de modules:
  a. Bouwkunde;
  b. Rechten;
  c. Financiën (incl. vastgoedeconomie en fiscaliteiten).

 2. Specialisatie, verdeeld over de modules:
  a. Praktijkleer Kamer;
  b. Actualiteiten Kamer.

Het onderdeel basistheorie vastgoeddeskundige bestaat uit 45 vragen en duurt 75 minuten. Het onderdeel specialisatie bestaat uit 30 vragen en duurt 45 minuten. Voor alle onderdelen afzonderlijk moet een voldoende gescoord worden, waarbij de specialisatie wordt gezien als één onderdeel. Is de score voor één of meerdere onderdelen onvoldoende, dan krijgt de gecertificeerde voor die onderdelen van VastgoedCert een Bindend Studie Advies (BSA). De gecertificeerde heeft vervolgens twee kalenderjaren de tijd om dit advies op te volgen.

Inhoud van de niveaumetingen
In de niveaumetingen worden onder andere de leerresultaten uit het kwalificatiedossier getoetst. In het kwalificatiedossier wordt per leerresultaat aangegeven welke kennis en vaardigheden onder het leerresultaat vallen. Dit worden toetstermen genoemd. Aan elke toetsterm hangt een niveau waarop de toetsterm getoetst wordt. Voor de hercertificering is gekozen om de toetstermen van de niveaus kennis (K) en begrip (B) achterwege te laten. De toetstermen op het niveau van toepassing (T), analyse (A), synthese (S) en evaluatie (E) worden wel meegenomen in het Niveaumeting. Zodoende wordt van de gecertificeerden niet verlangd dat ze alle feitelijke en gedetailleerde kennis nog paraat hebben, maar wel dat ze de kennis kunnen toepassen in de praktijk.

Daarnaast worden in de niveaumeting Theorie verplichte onderwerpen uit de actualiteiten van de afgelopen vier jaar meegenomen. VastgoedCert stelt de actualiteiten vast in de jaarlijkse leerdoelen. In de ‘Leerresultaten en toetstermen‘ vindt u meer informatie over deze leerdoelen. Bij de niveaumeting Theorie van dit jaar gaat het om de actualiteiten van 2017 t/m 2019. In 2016 zijn er in verband met de oprichting van NRVT eenmalig geen actualiteiten benoemd.

De inhoud van het actualiteitengedeelte van de niveaumeting Theorie zal er voor de komende vijf jaren als volgt uitzien:
• Theorie 2020: actualiteiten van 2017 t/m 2019;
• Theorie 2021: actualiteiten van 2017 t/m 2020;
• Theorie 2022: actualiteiten van 2018 t/m 2021;
• Theorie 2023: actualiteiten van 2019 t/m 2022;
• Theorie 2024: actualiteiten van 2020 t/m 2023.

Wat gebeurt er als ik de niveaumeting haal dan wel/niet haal?

Scoort u voldoende op de niveaumetingen, krijgt u uw hercertificering. U heeft dan geen PE-verplichting meer. Haalt u één of meerdere onderdelen niet, dan krijgt u daarvoor een bindend studieadvies. Dit advies moet u binnen de komende twee jaren opvolgen. Heeft u dit gedaan, dan volgt hercertificering. Doet u geen niveaumeting of volgt u een bindend studieadvies niet op, volgt (tijdelijke) uitschrijving uit het VastgoedCert-register. Een tijdelijke uitschrijving kan ongedaan worden gemaakt met een assessment.
De niveaumeting mag in het betreffende jaar meerdere keren worden overgedaan. Het hoogste resultaat per onderdeel telt. Als het jaar om is, is deze herkansingsmogelijkheid wel voorbij.

Voor meer praktische vragen wordt verwezen naar de Veelgestelde vragen.

Vraagstelling van de niveaumeting
Binnen de niveaumetingen wordt gebruikgemaakt van verschillende vraagtypen, te weten:

 1. Multiple choice.
  o Kies het juiste antwoord uit drie of vier antwoordopties.
 2. Multiple select.
  o Meerdere antwoorden kunnen juist zijn.
 3. Numeriek.
  o Hierbij moet een getal worden ingevuld, bijvoorbeeld een bedrag of percentage.
 4. Invullen.
  o Bij deze vraagvorm moet een invulveld worden ingevuld.
 5. Selectie.
  o In één of meerdere keuzelijsten (dropdownmenu’s) moet het juiste antwoord geselecteerd worden.
 6. Rangschikken.
  o Meerdere woorden of zinnen moeten in de juiste volgorde worden gezet.
 7. Matchen.
  o Gelijke match: koppel de rechtervakken ieder aan een linkervak.
  o Ongelijke match: trek een lijn van de rechtervakken naar de linkervakken. Het aantal vakken aan de rechterkant hoeft niet te corresponderen met het aantal vakken aan de linkerkant.
 8. Hotspot.
  o Sleep de markering naar de juiste plek.

Voor elke vraag kan maximaal 1 punt behaald worden. Bij sommige vraagtypen is gedeeltelijke scoring toegepast. Meer informatie over de vraagtypen vindt u op de pagina Instructie vraagtypen van SVMNIVO.

Een VOORBEELDVRAAG (selectievraag):
Een man kan wegens verblijf in het buitenland niet de koopovereenkomst van zijn nieuwe koophuis tekenen. Hij wil een vriend de bevoegdheid geven om de koopovereenkomst te tekenen.
Moet de man de vriend een volmacht of een machtiging geven?

Selecteer het juiste begrip op de juiste plek in de zin.

KIES UIT LIJST
De man dient een 
a. machtiging
b. volmacht
te regelen voor de vriend, omdat het tekenen van een koopovereenkomst
a. feitelijke handeling
b. een rechtshandeling
betreft.

ANTWOORD: Het sluiten van een koopovereenkomst is een rechtshandeling. Immers: het rechtsgevolg (de eigendomsoverdracht van het huis) wordt nadrukkelijk beoogd door partijen. Omdat er in deze situatie sprake is van een rechtshandeling moet er een volmacht worden geregeld. Zou er sprake zijn geweest van een feitelijke handeling, dan had de man een machtiging moeten afgeven voor de makelaar. Omdat dit laatste niet het geval is, geldt dat de optie machtiging onjuist is.