Nieuws

Informatiebulletin februari 2020 – Update over het nieuwe hercertificeringssysteem

Update over het nieuwe hercertificeringssysteem

Per 1 januari 2020 heeft VastgoedCert haar hercertificeringsmethode aangepast. Voor RM-makelaars zijn de verplichte PE-punten vervangen door twee niveaumetingen. Sinds deze maand kunnen RM-makelaars zich inschrijven voor de niveaumeting Theorie. Tevens kunnen zij hun kennis testen door middel van een pre-niveaumeting.

De overgang naar het nieuwe systeem is tot dusver rustig verlopen. De eerste groep makelaars is gestart met een vijfjarige certificatieperiode binnen het nieuwe systeem. De reacties vanuit het land zijn positief en veel gecertificeerden kijken ernaar uit zo snel mogelijk te starten met de niveaumetingen. De eerste (pre-)niveaumetingen zijn dan ook al geboekt.

Pilots en proefmetingen afgerond
Sinds de invoering van het nieuwe hercertificeringssysteem heeft SVMNIVO de niveaumeting Theorie uitgebreid getest door middel van pilots en proefmetingen. Dit heeft veel nuttige informatie opgeleverd over de manier van vraagstelling en het gewenste kennisniveau dat bevraagd kan worden. Deze resultaten zijn verwerkt in de vragen van de niveaumetingen.

De pilots en proefmetingen hebben ook een eerste indruk opgeleverd over het slagingspercentage. Voor de definitieve vaststelling hiervan dient een minimaal aantal officiële niveaumetingen Theorie te zijn afgelegd. Op basis van de uitslagen van deze niveaumetingen zal een statistische analyse worden uitgevoerd om de ondergrens van een voldoende score te kunnen bepalen. De eerste RM-makelaars die de niveaumeting Theorie afleggen, zullen hun uitslag daarom niet gelijk na het afronden van de meting ontvangen, maar krijgen deze op een later tijdstip.

Inschrijven (pre-)niveaumeting
Vanaf 1 februari 2020 is het mogelijk de officiële niveaumeting Theorie af te leggen bij examenbureau SVMNIVO. Zij bieden de mogelijkheid om een zogenaamde pre-niveaumeting af te leggen. De gecertificeerden die in 2020 in het nieuwe hercertificeringsstelsel terecht zijn gekomen kunnen zich op de website van SVMNIVO via hun account inschrijven voor een (pre-)niveaumeting. Hieronder staat een instructie om daarbij verder op weg te helpen:

Stap 1
Om de niveaumeting in te kunnen boeken, dient u in te loggen op uw account bij SVMNIVO. Heeft u nog geen account, dan kunt u hier een account aanmaken.
Stap 2
Wanneer u bent ingelogd in het account, klikt u onder het kopje ‘examens’ op ‘inschrijven’.
Stap 3
Kies het opleidingsinstituut waar u de opleiding voor het af te leggen examen hebt gevolgd. Staat uw opleider hier niet bij of is een opleider niet van toepassing dan kiest u ‘overige’.
Stap 4
Kies voor de examengroep 06.1 Niveaumeting Theorie Register Makelaar.
Stap 5
Kies de niveaumeting die u wenst af te leggen:
Kamer Wonen: Basis + Wonen
Kamer BV: Basis + BV
Kamer LV: Basis + LV
Kamer Wonen + BV: Basis + Wonen + BV
Kamer Wonen + LV: Basis + Wonen + LV
Kamer BV + LV: Basis + BV + LV
Kamer Wonen + LV + BV: Basis + Wonen + LV + BV
Stap 6
U kunt uw boeking verder voltooien.

Tarieven niveaumetingen
De niveaumetingen worden opgesteld en afgenomen door SVMNIVO. Zij hebben daarom, in overleg met VastgoedCert, de prijzen van de niveaumetingen bepaald. Zie onderstaand overzicht voor de prijzen in 2020 (exclusief btw):
• Pre-niveaumeting (basis + specialisatie BV, LV of Wonen): € 90
• Extra pre-niveaumeting (specialisatie BV, LV of Wonen): € 45
• Niveaumeting (basis + specialisatie BV, LV of Wonen): € 165
• Extra niveaumeting (specialisatie BV, LV of Wonen): € 125
• Pre-niveaumeting + niveaumeting: € 225

Lesmateriaal en cursussen
Er zal geen aparte leerstof ten behoeve van de niveaumeting Theorie worden aangereikt. Er wordt ervan uitgegaan dat gecertificeerden hun eigen verantwoordelijkheid nemen wat betreft de voorbereiding op de (pre-)niveaumetingen. Voor de onderdelen waar men minder thuis in is, kan gekozen worden voor bijscholing. Dit geldt ook voor de inhoud van de actuele leerdoelen die VastgoedCert jaarlijks vaststelt op basis van ontwikkelingen van de afgelopen vier jaar. Het is aan de gecertificeerden zelf hoe zij zich op deze leerdoelen voorbereiden. Dit kan door zelfstudie, door het raadplegen van vakliteratuur en/of door het volgen van een specifieke cursus. Verschillende opleiders zullen cursussen ontwikkelen ter voorbereiding op de niveaumetingen.

SVMNIVO heeft in samenspraak met VastgoedCert bepaald dat er geen boeken of syllabi meegenomen mogen worden naar de niveaumeting Theorie. Uitzondering hierop vormen wetboeken. Die mogen desgewenst wel meegenomen worden, maar zijn niet noodzakelijk om de niveaumetingen met goed gevolg te kunnen afleggen.

Bent u dubbel gecertificeerd?
Indien u in twee of meer Werkkamers ingeschreven staat, kunt u de niveaumeting Theorie voor de andere kamer(s) los boeken via uw SVMNIVO-account. Als gevolg hiervan kunnen niveaumetingen voor de verschillende kamers op verschillende tijdstippen worden afgelegd. VastgoedCert maakt het echter ook mogelijk om de looptijd van verschillende certificaten juist gelijk te trekken. Zodra u met één van uw certificaten terechtkomt in het nieuwe hercertificeringsstelsel, kunnen uw andere certificaten ook naar het nieuwe stelsel worden overgezet. Dit betekent wel dat u dient te voldoen aan de verplichtingen met betrekking tot het lopende hercertificeringstraject.

Meer informatie en contact
Graag wijzen wij u er op dat alle informatie over de niveaumetingen te vinden is op de website van VastgoedCert. Ook veelgestelde vragen zijn hier opgenomen. Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij niveaumeting@vastgoedcert.nl of 010-2120780.

Informatiebulletin januari 2020 – Nieuwe systeem van niveaumetingen peilt kennis en vakbekwaamheid van makelaars

Nieuwe systeem van niveaumetingen peilt kennis en vakbekwaamheid van makelaar

De hercertificeringsmethode van VastgoedCert gaat met ingang van 1 januari 2020 veranderen. In plaats van de plicht om studiepunten te halen, krijgen makelaars nu een tweetal niveaumetingen om hun kennis en vakbekwaamheid aan te tonen. “Ze kunnen hiermee op een betrekkelijk eenvoudige wijze aan hun hercertificeringsvereisten voldoen”, aldus Leijn de Wolf, voorzitter van VastgoedCert.

De nieuwe systematiek geldt voor alle geregistreerde makelaars die vanaf 1 januari 2020 starten aan een nieuwe vijfjarige certificatieperiode. De overige makelaars blijven binnen het huidige PE-stelsel. In de komende vijf jaar zullen alle makelaars bij de start van een nieuwe certificatieperiode overgaan op het nieuwe systeem.

In eerste instantie gaat het om een groep van 665 makelaars. In plaats van het halen van Permanente Educatie (PE)-punten zullen zij tweemaal een schriftelijke niveaumeting afleggen: een niveaumeting Theorie in jaar 1 en een niveaumeting Vakvaardigheden in jaar 3. Wie beide metingen met goed succes afsluit, is vrijgesteld van het PE-traject.

Sneller, efficiënter en goedkoper
Het nieuwe systeem pakt hiermee voor de meeste makelaars sneller, efficiënter en goedkoper uit. Wie op bepaalde onderdelen onvoldoende scoort, krijgt een gericht bindend studieadvies. “VastgoedCert helpt hen door middel van de niveaumetingen de kennislacunes op te sporen om deze vervolgens te verbeteren. Omdat makelaars opleidingen zullen volgen die hen helpen hun kennis te vergroten, zullen zij ervaren dat de opleidingen beter passen bij hun kennisbehoefte”, legt de Wolf uit.

Wordt het studieadvies opgevolgd, dan is dat voldoende voor hercertificering. Makelaars die de niveaumetingen niet afleggen of het studieadvies niet opvolgen, zullen (tijdelijk) uitgeschreven worden uit het VastgoedCert-register. Zij kunnen dit nog wel ‘repareren’ door middel van het afleggen van een assessment.

Actuele kennis
De niveaumetingen hebben niet alleen betrekking op bestaande kennis en vaardigheden, maar zullen juist ook inspelen op actuele ontwikkelingen. De Wolf: “De maatschappij is in ontwikkeling, en de makelaardij kan niet achterblijven. Met de niveaumetingen kunnen we toetsen op actuele kennis, en zodoende peilen of makelaars ook echt bijblijven in hun vak. Zo krijgt onze certificering meer waarde voor de buitenwereld. Makelaars kunnen de klant laten zien dat zij daadwerkelijk zijn getoetst op hun actuele vakkennis en bekwaamheid.”

Verhogen van kwaliteit
VastgoedCert verandert haar hercertificeringsmethode om de kwaliteit van de makelaardij in Nederland te verhogen. De Wolf: “Er was veel kritiek op het bestaande systeem van verplicht cursussen volgen, waarbij alleen werd gecontroleerd op aanwezigheid. Voor de makelaars die up-to-date zijn, bespaart de nieuwe methode tijd en geld, en misschien ook wel frustratie. Zij hoeven straks niet meer verplicht cursussen te volgen terwijl zij de stof al beheersen.”

Met deze vernieuwing van de hercertificering sluit VastgoedCert bovendien meer aan bij de internationale eisen voor persoonscertificering van de ISO-norm 17024. Deze norm vereist het blijvend aantonen van vakbekwaamheid door middel van (schriftelijke) toetsing.