Nieuws

Nieuws

Dirk Brounen nieuwe voorzitter CCvD

Dirk Brounen voorzitter Centraal College van Deskundigen VastgoedCert

Per 1 juni heeft prof.dr. Dirk Brounen de functie van voorzitter van het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van de Stichting VastgoedCert op zich genomen.

Het CCvD – samengesteld uit diverse stakeholders – houdt zich bezig met het vaststellen en formuleren van de vakbewaamheidseisen van de moderne makelaar. Het bestuur van de Stichting VastgoedCert is zeer content met Dirk als nieuwe voorzitter. Als hoogleraar Real Estate Economics aan Tilburg University heeft hij een grote expertise en kennis van de vastgoedmarkt. Mede dankzij zijn brede relatienetwerk kan hij optreden als een echte verbinder. De komst van Dirk Brounen als voorzitter van het CCvD zal helpen VastgoedCert steviger te positioneren in de vastgoedmarkt, de kwaliteit van makelaars te vergroten en de strategie naar de toekomst kracht bij te zetten.

Verduurzamen van koopwoningen

Convenant verduurzaming koopketen

Partijen die een rol spelen bij de aankoop van een nieuwe woning hebben afspraken gemaakt over verduurzaming. In een convenant is vastgelegd hoe makelaars, hypotheekverstrekkers en andere betrokkenen huizenkopers informeren of adviseren over de opties tot verduurzaming en de financiering daarvan.

Bij de aankoop van een woning wordt vaak nagedacht over verbouwen of verbeteren van de woning. Dat biedt een mooie kans om de woning gelijktijdig te verduurzamen, bijvoorbeeld door bij werkzaamheden aan het dak gelijk te isoleren en zonnepanelen te leggen. Per jaar wisselen ruim 200.000 woningen van eigenaar, waarmee direct een grote slag gemaakt kan worden in het energiezuiniger te maken van de bestaande woningvoorraad. Naast een bijdrage aan het klimaat kan verduurzaming voor huiseigenaren ook leiden tot een lagere energierekening, meer wooncomfort en meer waardevaste woning.

Advies en financiering
Door huizenkopers bij elke stap te wijzen op de mogelijkheden van verduurzaming en meer voor hun woning relevante informatie te verstrekken, wordt verduurzaming een standaard onderdeel van het koopproces. Makelaars geven daar waar mogelijk energieadvies via een tool, zodat zij huizenkopers in een vroeg stadium inzicht kunnen geven in de mogelijkheden. De opties om verduurzaming te financieren worden expliciet ter sprake gebracht tijdens hypotheekadviesgesprekken en financiers zetten zich in voor een goed financieringsaanbod. Ook de Nationale Hypotheek Garantie wil verduurzaming toegankelijker maken en neemt daarom in samenwerking met marktpartijen de voorwaarden en normen onder de loep. Verder komt in taxatierapporten de energetische staat van de woning terug, waarbij kan worden aangegeven welke opties nog mogelijk zijn en welke kosten en besparingen daaraan verbonden zijn. Om kopers snel en makkelijk te voorzien van onafhankelijk advies wordt nauwere samenwerking gezocht met energieadviseurs. Alle betrokken partijen zorgen dat relevante informatie over verduurzaming overzichtelijk en gemakkelijk te vinden is.

Klimaatakkoord
Het convenant Verduurzaming koopketen komt voort uit het Klimaatakkoord 2019. Hierin staat dat er voor 2030 een CO2-reductie van 3,4 megaton moet worden gerealiseerd in de gebouwde omgeving. Dat betekent dat bestaande huizen moeten worden verduurzaamd. Alle partijen slaan nu de handen ineen om dit te stimuleren. Deelnemende partijen zijn beroeps- en belangenorganisaties die makelaars, taxateurs, energieadviseurs, geldverstrekkers, verzekeraars en hypotheekadviseurs vertegenwoordigen, evenals Vereniging Eigen Huis (VEH), Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het convenant is op 17 december 2020 door partijen ondertekend. Ook Stichting VastgoedCert is één van de ondertekenaars.

Eerste Makelaarsdiploma met NLQF-kwalificatie uitgereikt

VastgoedCert, het kwaliteitsregister voor makelaars, heeft de opleidings- en exameneisen voor de kwalificaties van de makelaars Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk Vastgoed en Wonen volledig geactualiseerd en aan de eisen van de tijd aangepast. In samenwerking met examenbureau SVMNIVO zijn deze kwalificaties en de daarop gebaseerde examens en diploma’s door het nationale coördinatiepunt ingeschaald op basis van het NLQF, het Nederlandse kwalificatie raamwerk. Dit is de nationale variant van het European Qualification Framework (EQF) op basis waarvan diploma’s qua niveau internationaal vergelijkbaar worden.

Met deze inschaling is een belangrijke stap gezet in de strategie van VastgoedCert die er onder andere op gericht is het kwaliteitsniveau van opleidingen en diploma’s te verhogen.

Op 7 maart 2019 hebben Jan Mes, directeur VastgoedCert en Marnix ten Voorde, directeur SVMNIVO, gezamenlijk het eerste NLQF-gekwalificeerde diploma Makelaar Wonen uitgereikt aan Martijn Grootveld uit Middelburg.

Belangrijkste reden voor Martijn om het diploma te behalen is om erkenning te krijgen voor de benodigde kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn om als bekwaam makelaar en taxateur te kunnen functioneren. Hierdoor kan hij zich laten certificeren en registreren bij VastgoedCert en lid worden van een gerenommeerde brancheorganisatie. Bij zijn werkzaamheden als makelaar straalt dat vertrouwen uit richting de consument, zowel verkoper als koper.

In de toekomst hoopt hij zichzelf verder te kunnen verdiepen in de woningmakelaardij en taxatiebranche. Hij sluit hierbij niet uit dat hij op langere termijn ook de ontwikkeling richting het bedrijfsmatig vastgoed zal maken.